Tableau an der photomuensingen

   
© Fotoclub Blende 8, Bern